Dr. H. Muhammad Amri, Lc., M.Ag.

Dr. Muljono Damopolii, M.Ag.

Dr. H. Susdiyanto, M.Si.

Dr. H. Muh. Sain Hanafy, M.Pd.

Dr. Hj. Rosmiaty Azis, M.Pd.I.

Dr. H. Muzakkir, M.Pd.I.

Dr. Muhammad Yahdi, M.Ag.

Dr. Nuryamin, M.Ag.

Dr. H. Erwin Hafid, Lc., M.Th.I., M.Ed.

Dr. Saprin, M.Pd.I.

Dr. Usman, S.Ag., M.Pd.

Dra. Hj. Ummu Kalsum, M.Pd.I.

Drs. H. Andi Achruh, M.Pd.I.

Idah Suaidah, S.Ag., M.Th.I.

Drs. Muhammad Wayong, M.A., Ph.D.

Dr. Hj. St. Syamsudduha, M.Pd

Dr. Sitti Mania, S.Ag., M.Ag.

Hj. Ulfiani Rahman, S.Ag., M.Si., Ph.D.

Drs. H. Chaeruddin B., M.Pd.I.

Drs. H.M. Syuaib Mallombasi, M.M.

Dr. Hj. Nurwanita Z., M.Ag.

Dr. Hj. Mahirah B., M.Pd.

Dr. Muhammad Rusmin, S.Pd.I., M.Pd.I.